باشگاه مشتریان

کاربر کلاسیک

کاربر طلایی

کاربر VIP

کاربر نقره‌ای

کاربر عادی

کاربر عادی

کاربریست که از سایت دیدن می کند و فقط قصد یکبار خرید را دارد. این کاربر در صورت تکمیل اطلاعات می تواند در همان خرید اول ضمن برخورداری از 7درصد تخفیف ویژه، در باشگاه مشتریان عضو شده و به کاربر کلاسیک تبدیل شود.

کاربر کلاسیک

کاربر کلاسیک کاربریست که در باشگاه مشتریان عضو شده و در سایت ثبت نام نموده است.
در این سطح 2درصد از مبلغ خرید کاربر در کارت باشگاه مشتریان به صورت امتیاز ذخیره می گردد و می تواند در خریدهای بعدی از این امتیازات به صورت خرید استفاده نماید.

کاربر نقره‌ای

کاربر نقره ای کاربریست که به نسبت کاربر کلاسیک از امتیازات بیشتری برخوردار است زیرا این کاربر تعداد دفعات بیشتری به سایت مراجعه کرده و میزان خرید قابل توجه انجام داده است.
در سطح نقره ای، در هر خرید ضمن برخورداری از آفرهای ویژه، 3 درصد از خرید کاربر به صورت امتیاز در کارتش ذخیره می گردد.

کاربر طلایی

در این سطح در هر خرید ضمن برخورداری از آفرهای ویژه 6درصد از خرید کاربر به صورت به صورت امتیاز در کارت طلایی وی ذخیره می گردد و کاربر می تواند در خریدهای بعد از این امتیازات استفاده نماید. این کاربر کاربریست که علاوه بر مبلغ ریالی بیشتر خرید، تعداد دفعات بیشتری به سایت مراجعه نموده است. همچنین ارسال سفارشات برای این کاربر رایگان می باشد.

کاربر VIP

در این سطح در هر خرید ضمن برخورداری از آفرهای ویژه 8 درصد از خرید کاربر به صورت به صورت امتیاز در کارت VIP وی ذخیره می گردد و کاربر می تواند در خریدهای بعد از این امتیازات استفاده نماید. این کاربر کاربریست که علاوه بر مبلغ ریالی بیشتر خرید، تعداد دفعات بیشتری به سایت مراجعه نموده است. همچنین ارسال سفارشات برای این کاربر رایگان می باشد.