بازاریابان

بازاریاب فروشگاه وچری شوید و از مزایای آن بهره مند شوید.

1.

ثبت نام به عنوان
بازاریاب

4.

دریافت کد
ارزیابی

3.

ارزیابی عملکرد
بازاریاب

4.

دریافت کیف پول
برای بازاریاب

5.

نمودار عملکرد
بازاریاب

6.

درخواست تسویه
حساب

لیست بازاریابان وچری